รายนามผู้บริหาร

 

ปี พ.ศ. อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ อธิการิณี ครูใหญ่
2537 – 2538มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์ อังเจลิน อังคณา ผิวเกลี้ยงเซอร์มารี โปแลต กาญจนา สมสุข
2539มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์ อังเจลิน อังคณา ผิวเกลี้ยงเซอร์เทเรซา วัชรินทร์ เกตุรัตน์
2540มาแมร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เซอร์ราฟาแอล
สุคนธา พิทักษ์พูนสิน
เซอร์เทเรซา วัชรินทร์ เกตุรัตน์
2540 - 2542มาแมร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เซอร์ราฟาแอล
สุคนธา พิทักษ์พูนสิน
เซอร์เซซีเลีย
ประเทือง ประทุมเทา
2543 - 2548มาแมร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เซอร์โรซา สุนันทา ตั้งธรรมากรเซอร์มารี อัสซุมตา กรพินธุ์ ดาวดี
2548 - 2550มาแมร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เซอร์โรซา สุนันทา ตั้งธรรมากรเซอร์แคธรีน
วรินธร งามประเทืองโสภา
2551 มาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์โรซา สุนันทา ตั้งธรรมากรเซอร์แคธรีน
วรินธร งามประเทืองโสภา
2552 - 2554มาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์โรซา สุนันทา ตั้งธรรมากรเซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์
2555มาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์มารี มาเดอแลน บุญทองมากเซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์
2556 - 2558มาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์โรซา สุนันทา ตั้งธรรมากรเซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์
2559 - ปัจจุบันมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์แมร์รี่แคลร์ สำราญ ทองอินทร์เซอร์แมร์รี่แคลร์ สำราญ ทองอินทร์