วิสัยทัศน์

 

บริหารจัดการเป็นระบบ      

ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น       มีคุณภาพตามศักยภาพ      สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีไทยและชาติพันธุ์ท้องถิ่น         ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข