เครื่องหมายโรงเรียน

 

ตราของโรงเรียนและความหมาย


 

วงกลมภายนอก  ด้านบนเป็นชื่อของโรงเรียน  ด้านล่างเป็นที่อยู่ของโรงเรียน
วงกลมภายใน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ความมุ่งหมายร่วมกัน  ในการพัฒนาเยาวชนให้ มีคุณภาพ  ด้านสติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  สังคม 
ดอกบัว ความบริสุทธิ์  คุณธรรมและความดี
ตะเกียง  เปรียบประดุจแสงสว่างส่องทางชีวิตเพื่อชี้แนวทางให้ไปสู่ความสำเร็จ อันเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาและคุณความดี
หนังสือ  เปรียบดังคุณธรรมและรวมปัญญาแห่งชีวิตที่ศิษย์ได้รับการอบรมฝึกฝน ในสถานศึกษา  ด้วยครูอาจารย์ที่พร่ำสอนและมีคุณค่าเมื่อศิษย์น้อมรับ
ไปปฏิบัติ


อักษรชื่อย่อของโรงเรียน

"อ.ร." ย่อมาจากโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบัว

เป็นสัญลักษณ์ของความสมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวมีความสง่างาม และมีรากที่มั่นคงแสดงถึงความหนักแน่นของจิตใจ


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นปีบ

เป็นต้นไม้ประจำภาคเหนือ มีดอกสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม เปรียบเสมือนความดีที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ส่งกลิ่นหอมดุจดังความดีที่ฟุ้งกระจายไปทั่วเพื่อให้คนอื่นชื่นชม

ดอกปีบ ออกดอกเป็นช่อ คือความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ต้นปีบ มีลำต้นช่วยชูก้านกิ่ง ทั้งใบและดอกให้ร่มเงาเช่นเดียวกับโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เป็นสถานที่ช่วยค้ำชูบรรดาเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม


ดอกลิลลี่สีทอง

ดอกลิลลี่ เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี และ ความที่ยงตรง สีทอง เป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ คือ สี "ฟ้า - ขาว"
สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความเรียบง่าย อ่อนหวาน สุขุม และเป็นสีประจำ องค์พระแม่มารีอา ซึ่งเรารับพระนางเป็นองค์อุปถัมภ์
สีขาว หมายถึง สีแห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความบริสุทธิ์ผู้ที่ยึดมั่น ในหลักธรรม เป็นบุคคลที่พร้อมที่จะปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนขึ้นสู่ความดี และปรากฏเด่นชัดในการปฏิบัติตน ในชีวิตประจำวัน