ปรัชญาโรงเรียน


 

“ มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้ ”เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสูงแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ ประกอบหน้าที่การงานซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตน เพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี

 

คติพจน์โรงเรียน


 

    การจัดการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ตั้งอยู่บนรากฐานจิตตารมณ์ของคณะ ฯ จึงได้กำหนดปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้การจัดการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรตั้งอยู่บนรากฐานจิตตารมณ์ของคณะ ฯ จึงได้กำหนดปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
     โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล มาตรา 15 (3) อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสูงแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ประกอบหน้าที่การงานซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตน เพื่อให้ร่างกายและจิตใจ อยู่ในสภาวะที่จะประพฤติและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อให้ง่ายแก่การจดจำ จึงกำหนดคติพจน์การศึกษาของโรงเรียนไว้ดังนี้

"ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน"ศึกษาดี การส่งเสริมให้มีความรู้พื้นฐานทางทักษะ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมให้นักเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยนำประสบการณ์ทางการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

มีวินัย กฎ ระเบียบวินัยเป็นข้อบัญญัติของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อที่คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เพราะมีแนวทางในการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระเบียบวินัยจึงเป็นค่านิยมพื้นฐานของคนในสังคมที่พึงยึดถือปฏิบัติ

ใจเมตตา เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ผู้เจริญแล้วควรมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลก ครูอาจารย์ ย่อมรักและเมตตาศิษย์ของตน ปรารถนาที่จะเห็นความเจริญทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ความคิด เป็นคนที่มีอนาคตที่แจ่มใส

ใฝ่หาคุณธรรม คุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนในสังคม คุณธรรม มีอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของมนุษย์เรา การค้นพบคุณธรรมจึงเท่ากับการค้นพบตนเอง ว่าจะประพฤติในทางที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่คนในสังคม

เลิศล้ำการงาน การมีจิตใจรักการทำงาน มีเจตคติที่ดี และประกอบหน้าที่การงานซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประพฤติปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี