พันธกิจของโรงเรียน


 

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
2.  สนับสนุนและเปิดโอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และชาติพันธุ์ท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ที่จำเป็นตามหลักสูตร
4.  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย
5.  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายและความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
7.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย
8.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นให้มีความสามารถตามถนัดเต็มตามศักยภาพ
9.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
10. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
11. จัดอาคาร  สถานที่  อุปกรณ์  สิ่งแวดล้อม  บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการ เรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย
12. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา
13. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
14. ส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน
15.  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์ของโรงเรียน


 

1.  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
2.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และชาติพันธุ์ท้องถิ่น 
3.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ที่จำเป็นตามหลักสูตร
4.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย
5.  เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายและความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
6.  ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
7.  ผู้เรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย
8.  สถานศึกษาจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถตามความถนัดเต็มตามศักยภาพ
9.   บุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และมีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ ปอล  เดอ   ชาร์ตร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
11. โรงเรียนมีอาคาร  สถานที่  อุปกรณ์  สิ่งแวดล้อม  บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการ เรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย
12. โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา
13. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
14. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน
15.   โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น