ฝ่ายบุคลากร

 

ครูพนิดา เพียรโคตร
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

ครูสุพารา จะปอ
ครูมาริสา ริทู
ครูนาณัทต์ เตาะเยาะ
งานบำรุงรักษาบุคลากร
งานอภิบาลและแพร่ธรรม
งานอภิบาลและแพร่ธรรม