ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

 

ครูยุทธศักดิ์ แซ่ลี

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน


ครูวิทวัส สุรินทร์วงค์
ครูณัฐกานต์ บุญปก
ครูเรวดี แซ่ย่าง
งานสร้างบรรยากาศและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งานสร้างบรรยากาศและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งานบำรุ่งรักษาและ
พัฒนาสถานที่

ครูธัญพิชชา สิริแปง ครูศตวรรษ เหรียญชัยเจริญ
งานส่งเสริมทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้
งานรักษาความปลอดภัย