นโยบายโรงเรียน

 

    เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้
1. การจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยเน้นให้ผู้เรียนศรัทธาในศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เป็นผู้มีเหตุผล มีความสุขุมรอบคอบ รักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
    2.1 ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งจัดรูปแบบการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักการสังเกต ใฝ่หาความรู้ ค้นคว้าหาเหตุผล มีจินตนาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมการทำสมาธิ การสวดภาวนา เพื่อบูรณาการคุณค่าของพระวรสาร และคุณธรรมตามหลักของศาสนา นำทักษะความรู้ มวลประสบการณ์ทักษะชีวิต สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
    2.3 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมพี่ช่วยน้อง กิจกรรมพี่สอนการบ้านน้อง การดูแลน้องมิตราทรเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV./AIDS การฝึกโภชนาการ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดูแลเอาใจใส่ เพื่อฝึกให้นักเรียนทำงานเป็น มีความเป็นกุลสตรี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และฝึกความเป็นผู้นำ อีกทั้งทำให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ โดยที่โรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีนักการภารโรง มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ เช่น การทิ้งขยะให้ถูกที่โดยไม่จำเป็นต้องมีถังขยะตั้งในบริเวณโรงเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถทำได้ดีด้วยตนเอง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ กิจกรรมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สู่วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในรั้วฟ้า – ขาว และการเป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติสืบไปในอนาคต
    2.4 การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กพิการ ให้สามารถบูรณาการทักษะชีวิตเรียนรู้ และมวลประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล กิจกรรมดนตรี – ศิลปะบำบัด
    2.5 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักและเข้าใจผู้อื่นยอมรับความคิดเห็น มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความเสียสละ ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมที่จะร่วมมือในกิจกรรมทั้งด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ อันจะอำนวยประโยชน์แก่ปวงชน การชี้แนะพื้นฐานการดำเนินชีวิตเพื่อการปรับตัวในการเผชิญต่อปัญหาและอุปสรรค โดยการใช้กิจกรรมจิตปรึกษา การแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนมวลประสบการณ์ชีวิต ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และประกอบอาชีพอย่างสุจริต สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    2.7 จัดกิจกรรมปลูกฝังลักษณะนิสัยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนให้นักเรียนมีความรัก ความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้จักปรับตัวพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และผู้เสียสละ มีความมัธยัสถ์ ขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขนิสัยที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม กิจกรรมฝึกพูดต่อหน้าสาธารณะเพื่อเตรียมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีทักษะในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่นหาข้อคิด บทความ ข่าวสาร เพื่ออ่านให้ทุกคนรับฟังเป็นการนำก่อนสวดรับประทานอาหารเช้า และอ่านบทภาวนาในวจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และโอกาสต่าง ๆ
    2.8 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทางด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ การลดภาวะโลกร้อนและประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน เช่น การซัก การตาก การพับเก็บเสื้อผ้าอย่างถูกวิธี หรือการกระโปรงวางทับไว้ใต้ที่นอน ทำให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าในการรีดเสื้อผ้า เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตประจำวัน
    2.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน ทั้งทางด้านสุขลักษณะนิสัย ภาวะโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีสอดคล้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
    2.10 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
    2.11 ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือองค์การสารธารณะ หน่วยงานราชการชุมชน วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้การสนับสนุนวงดุริยางค์ วงดนตรีสากล การแสดงของนักเรียนตามโอกาสต่าง ๆ ยานพาหนะ การบำเพ็ญประโยชน์ การเยี่ยมชุมชน ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากทุกประเภท เช่น คนชรา ผู้ป่วยโรคเรื้อน ผู้ติดเชื้อ HIV. /AIDS คนพิการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ การให้บริการแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น บริการห้องสมุด การศึกษาดูงานด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ครูมีจิตสาธารณะอุทิศตน เสียสละทำหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานบ้านมิตราทรเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV./AIDS สอนพิเศษตอนเย็นหลังเลิกเรียน และวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยไม่รับค่าตอบแทน
4. พัฒนาสื่ออุปกรณ์การสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ส่งเสริมการผลิต สรรหา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้อง และบูรณาการให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง