ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

ครูสุทธิพร เก่งกล้า
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูพรสิ่ง ธนสิทธิ์สกุล
ครูอรดา อาทิตยานันท์
งานแนะแนว
งานรักษาระเบียบวินัย

ครูศตวรรต ดาวจร
ครูธนากร เข็มวิชัย
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานอัตลักษณ์