ฝ่ายบริหารจัดการ

 

ครูพรนภัส นุชวณิชกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

ครูอัมพิกา ยะสุรินทร์
ครูสุภาวดี แก้วดาว
งานสารบรรณ
งานการเงินและบัญชี

ครูกริษฐารินญ คำสอน
ครูทัศยา สิงห์รี
งานบริการสวัสดิการ
งานทะเบียนนักเรียน