ประวัติโรงเรียน

 

      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงก่อตั้งมูลนิธิอุบลรัตน์ขึ้น  เมื่อวันที่   5  สิงหาคม  พ.ศ. 2535      เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระราชอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ  60  พรรษา   ศูนย์มูลนิธิอุบลรัตน์ตั้งอยู่เลขที่   167  หมู่  8  ถนนเชียงใหม่–ฝาง  ตำบลเชียงดาว  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
      วัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของมูลนิธิอุบลรัตน์คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน   ครอบครัวแตกแยก เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง  ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ติดเชื้อHIV ในกระแสเลือด  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ   เสียงต่ออาชีพที่ไม่พึงประสงค์ และเด็กที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีทางศาล        เป็นเด็กทั้งชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบในภาคเหนือและที่อื่นตามความจำเป็นของปัญหา       ให้การศึกษาเพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาตนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ   สามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน  ตามศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป     ดังนั้นในปี  พ.ศ. 2536 มูลนิธิอุบลรัตน์ได้รับนักเรียนหญิงชาวไทยภูเขาและพื้นราบในเขตภาคเหนือ  ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน       ไว้ในความอุปการะให้ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยไปศึกษาที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม   เนื่องจากในขณะนั้นทางมูลนิธิฯ   ยังไม่ได้ก่อตั้งโรงเรียนของมูลนิธิฯขึ้น
       ต่อมาสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเชียงดาว   และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้เสนอให้ทางมูลนิธิฯจัดตั้งโรงเรียนขึ้น   จึงได้ขอจดทะเบียนอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   พ.ศ. 2525   ประเภทสามัญ   สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2537  ลงนามแทนโดย  นางสาวนิภา  กิจเจริญ  เป็นผู้รับใบอนุญาตและได้ขอพระราชทานพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์”   ตั้งอยู่เลขที่  167  หมู่ที่  8  ซอยเทศบาล  3  ถนนเชียงใหม่ -  ฝาง  ตำบลเชียงดาว  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   มีเนื้อที่ทั้งหมด  8 ไร่ 2 งาน  81  ตารางวา
      วันที่   8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2537    นายสัมพันธ์   ทองสมัคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอุบลรัตน์  เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของมูลนิธิฯ  โรงเรียนเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2537  มีนักเรียนจำนวน  103  คน  เป็นชาวไทยภูเขา  29  คน  และพื้นราบ  74  คน  ครูจำนวน  3  คน  เป็นการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน   ขณะนั้น เซอร์อังเจลิน  อังคณา  ผิวเกลี้ยง  เป็นผู้จัดการ  และ เซอร์ มารี โปแลต  กาญจนา  สมสุข  เป็นครูใหญ่    เริ่มการเรียนการสอนในระบบสายสามัญ  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2537  เป็นต้นมา  มีนักเรียนประจำรุ่นแรก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  100  คน  ครูจำนวน  5  คน  โดยใช้อาคาร  2  ชั้น  ชั้นบนเป็นที่พักและชั้นล่างเป็นห้องเรียน นักเรียนที่รับเข้าเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนหญิงที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือ 

1 | 2 | 3 | 4