ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ มีอาคาร 7 หลัง ดังนี้
1. อาคารอุบลรัตน์(4 ชั้น) ชั้น 1 เป็นห้องธุรการ ห้องน้ำแขกและห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 2 เป็นห้องผู้อำนวยการ ห้องบัญชี ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6และห้องประกอบการเรียนการสอน ชั้น3 เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และห้องประกอบการเรียนการสอน ชั้น4 เป็นห้องวิชาการ ห้องวัดผล-ประเมินผล และห้องประกอบการเรียนการสอน
2. อาคารฉัตรเฉลิม (2 ชั้น) ชั้น 1 เป็นห้องเรียนอนุบาล 1–3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และห้องประกอบการเรียนการสอน ชั้น 2 เป็นห้องประกอบการเรียนการสอน
3. อาคารเสริมสิกขา (ชั้น) ชั้น 1 เป็นห้องนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 เป็นห้องประชุมพลอยไพลิน
4. อาคารกาญจนาภิเษก (4 ชั้น) ชั้น 1 เป็นห้องทำงานอธิการิณี โรงอาหาร ห้องครัว และโรงซักนักเรียนประจำ ชั้น 2 เป็นวัดน้อยเซอร์ ห้องหย่อนใจเซอร์ ห้องพักสำหรับเซอร์ และห้องเอนกประสงค์สำหรับนักเรียนประจำ ชั้น 3 เป็นห้องพักสำหรับครูประจำ ห้องนอน และห้องน้ำนักเรียนประจำ ชั้น 4 เป็นห้องพักสำหรับครูประจำ ห้องนอน และห้องน้ำนักเรียนประจำ
5. อาคารเอกนฤบาล (ชั้นเดียว) เเป็นห้องนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมวดงานเกษตร)และบ้านพักสำหรับบุคลากร
6. อาคารบ้านเซนต์ปอล (2 ชั้น) ชั้น 1 เป็นห้องอาหารครู ห้องคหกรรม ชั้น 2 เป็นห้องศาสนาและห้องดนตรีไทย
7. บ้านพรวิถี (2 ชั้น) ชั้น 1 และชั้น 2 ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอนวิชาเกษตรและฝึกการงานอาชีพ

 

1 | 2 | 3 | 4