ประวัติโรงเรียน

 

ปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนลง โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย คืออนุบาล 1 – 3 และระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และ 2 คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับเด็กบ้านมิตราทรที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกระแสเลือด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กกำพร้ายากจน ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 12 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 266 คน ครู 24 คน และบุคลากร 8 คน โดยใช้อาคารเรียนและห้องประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่มาปรับใช้เป็นห้องเรียน และได้ขอบริจาคโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เอกสารประกอบการเรียน อุปกรณ์และสื่อการสอน จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ และโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร เช่น การเกษตร คอมพิวเตอร์ ดุริยางค์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การนวดแผนไทย และการอบรมเรื่อง ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอนาคตที่ดีของชาติต่อไป สมดังคำที่ว่า “ การศึกษา คือ รัตนวิถีชีวิต” มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 76 คน เป็นรุ่นที่ 11 ชื่อรุ่นว่า “ กาสะลอง ”

ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 342 คน ครูจำนวน 24 คน และพนักงานจำนวน 6 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 95 คน เป็นรุ่นที่ 12 ชื่อรุ่นว่า “ ปีติพรรษ 80 ”

ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 338 คน ครูจำนวน 24 คน และพนักงานจำนวน 6 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 86 คน เป็นรุ่นที่ 13 ชื่อรุ่นว่า “ ต้นกล้า ”

ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 392 คน ครูจำนวน 24 คน และพนักงานจำนวน 6 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 104 คน เป็นรุ่นที่ 14 ชื่อรุ่นว่า “ ศตวรรษ ”

ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 424 คน ครูจำนวน 26 คน และพนักงานจำนวน 6 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 88 คน เป็นรุ่นที่ 15 ชื่อรุ่นว่า “ ข้าวไร่ ”

ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 460 คน ครูจำนวน 29 คน และพนักงานจำนวน 6 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 104 คน เป็นรุ่นที่ 16 ชื่อรุ่นว่า “ สายสัมพันธ์ ”

ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 460 คน ครูจำนวน 29 คน และพนักงานจำนวน 6 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 104 คน เป็นรุ่นที่ 17 ชื่อรุ่นว่า “ กาลเวลา ”

ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 464 คน ครูจำนวน 30 คน และพนักงานจำนวน 10 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 95 คน เป็นรุ่นที่ 18 ชื่อรุ่นว่า “ ภัทรมิตร ”

ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 446 คน ครูจำนวน 30 คน และพนักงานจำนวน 10 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 83 คน เป็นรุ่นที่ 19 ชื่อรุ่นว่า “ ทศนวรัตน์ ”

ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 464 คน ครูจำนวน 32 คน และพนักงานจำนวน 10 คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจำนวน 73 คน เป็นรุ่นที่ 20

    โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ติดเชื้อHIV ในกระแสเลือด ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เสียงต่ออาชีพที่ไม่พึงประสงค์ และเด็กที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีทางศาล เป็นเด็กทั้งชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบในภาคเหนือ และที่อื่นตามความจำเป็นของปัญหา ให้การศึกษาเพื่อสามารถช่วยเหลือตนเอง และพัฒนาตนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนตามศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป มีเด็กในความดูแลหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ปกาเกอะญอ อาข่า ม้ง ลีซอ มูเซอ ปะหล่อง เย้า ไทยใหญ่ ละว้าและพื้นราบ อยู่ในความดูแลของคณะเซอร์ คณะครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน การดำเนินชีวิต การทำงาน และสร้างบรรยากาศให้แก่นักเรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ การปฏิบัติตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล ฯ เป็นหลัก


 

1 | 2 | 3 | 4