ประวัติโรงเรียน

 

ปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน รวมมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1 – 2 จำนวน 189 คน ครูจำนวน 8 คน

ปีการศึกษา 2539 รับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน รวมมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 252 คน ครูจำนวน 13 คน ในปีการศึกษานี้การก่อสร้างอาคารอุบลรัตน์แล้วเสร็จและเริ่มใช้เป็นอาคารเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 98 คน

ปีการศึกษา 2540 มีนักเรียนจำนวน 262 คน ครูจำนวน 14 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 97 คน

ปีการศึกษา 2541 มีนักเรียนจำนวน 261 คน ครูจำนวน 14 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 3 จำนวน 69 คน

ปีการศึกษา 2542 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 282 คน ครูจำนวน 14 คน และพนักงานจำนวน 7 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 4 จำนวน 92 คน

ปีการศึกษา 2543 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 266 คน ครูจำนวน 13 คน และพนักงานจำนวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 5 จำนวน 92 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 - 2547

ปีการศึกษา 2544 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 287 คน ครูจำนวน 13 คน และพนักงานจำนวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 6 จำนวน 79 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน และเปลี่ยนแปลงประเภทโรงเรียน จากโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มาตรา 15 (1) เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทการกุศล มาตรา 15 (3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป

ปีการศึกษา 2545 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 295 คน ครูจำนวน 14 คน และพนักงานจำนวน 9 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 7 จำนวน 94 คน

ปีการศึกษา 2546 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 305 คน ครูจำนวน 15 คน และพนักงานจำนวน 9 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 8 จำนวน 94 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2546 ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2547 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 287 คน ครูจำนวน 13 คน และพนักงานจำนวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 9 จำนวน 79 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
( องค์กรมหาชน )

ปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 274 คน ครูจำนวน 15 คน และพนักงานจำนวน 9 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 10 จำนวน 99 คน ชื่อรุ่นว่า “ รวงข้าว ”

 

1 | 2 | 3 | 4